องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 16)
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 15) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview17

camera_alt ภาพกิจกรรม
วันต่อต้านยาเสพติด 2565 กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด [26 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สาธิตการป้องกันและวิธีระงับเหตุอัคคีภัย ที่โรงเรียนลือวิทยาคม [14 มิถุนายน 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ปี2564 (LPA) วันที่ 1 มิถุนายน 2565 [1 มิถุนายน 2565]
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ รองรับภัยคุกคามความมั่นคงของตำบล โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ [31 พฤษภาคม 2565]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 620
สัปดาห์นี้2,389
เดือนนี้18,438
ปีนี้221,256
ทั้งหมด420,386


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
25 มิ.ย. 2565
ที่ อจ 0023.4/ว647
ขอทราบข้อมูลความเสียหายที่เกิดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 มิ.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว644
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2565
25 มิ.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/642
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
25 มิ.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว638
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
25 มิ.ย. 2565
ที่ อจ 0023.5/ว636
การโอนเงินรายได้ที่เรียกเก็บเพิ่มจากค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรา
25 มิ.ย. 2565
ที่ อจ 0023.4/ว631
ขอเชิญเข้ารับการอบรม "โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2565"
25 มิ.ย. 2565
ที่ อจ 0023.4/ว3045
หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานีที่ราชการอื่น ๆ
24 มิ.ย. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว3150
การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจาก สาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)
24 มิ.ย. 2565
ที่ อจ 0023.3/ว3149
การใช้จ่ายงบประมาณโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กสธ.
24/06/2565
24/06/2565
ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์
กต.
19/06/2565
24/06/2565
แนวทางการแก้ไขและการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งที่มีผลจากคำสั่งทุเลาการบังคับของศาลปกครอง
กพส.
24/06/2565
24/06/2565
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565
สน.คท.
24/06/2565
24/06/2565
แจ้งมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 693 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564
กยผ.
24/06/2565
24/06/2565
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กพส.
23/06/2565
24/06/2565
ผลการประชุมประชาสัมพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน (Community Design)
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ