องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก แระจำปี พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 7)
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 6)
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8

camera_alt ภาพกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ ได้จำทำโครงการเข้าวัดฟังธรรม จริยธรรม ในการทำงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลือ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ที่เข้าปริวาสกรรม ฟังเทศนา ณ วัดป่าฤกษ์อุดม ตำบลลือ... [12 มกราคม 2566]
ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรยามช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 และได้มอบน้ำและเครื่องดื่มและสิ่งของจำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนของ อปพร. ทั้ง14หมู่บ้าน [1 มกราคม 2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ โดยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็กและเยาวชนขึ้น ในวันที่ 6 มกราคม 2566 ณลานกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลลือ [29 ธันวาคม 2565]
ขอเชิญร่วมงาน ปริวาสกรรม ณ วัดป่าฤกษ์อุดม [29 ธันวาคม 2565]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

บุคลากรภายใน
chat_bubble ผู้บริหารองค์กร
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989
นายโสมพงษ์ วันดี
นายก อบต.ลือ
โทรศัพท์ : 086-2601989

สถิติ sitemap
วันนี้ 1112
เดือนนี้3,298
ทั้งหมด134,460


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่หนังสือเลขที่หนังสือเรื่อง
3 ก.พ. 2566
อจ 0023.5/ว179
กำหนดแนวทางการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
3 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.3/1136
การจัดสรรเงินกำไรสุทธิสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
3 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.3/1131
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว178
การจัดเก็บและนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
3 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว176
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.5/ว175
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม
3 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.1/ว171
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
3 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.1/ว170
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม
3 ก.พ. 2566
ที่ อจ 0023.1/ว169
ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรสะเต็มศึกษา (STEM) สำหรับการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ช่วยครูดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอย่างมืออาชีพในระดับ 1 (ต้น)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
01/02/2566
01/02/2566
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะสำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2565
กสธ.
31/01/2566
01/02/2566
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งวดที่ 1)
สน.คท.
01/02/2566
01/02/2566
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
01/02/2566
01/02/2566
ประกาศแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
สน.คท.
30/01/2566
01/02/2566
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
กพร.
01/02/2566
01/02/2566
การสำรวจข้อมูลเพื่อวินิจฉัยองค์กรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (DLA Organization Assessment Survey) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ