messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลือ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลือ
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder คู่มือประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 130 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 142 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 138 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 184 |
ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราขการ พ.ศ.๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2559 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่้งปฏิกูล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135 |
คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 161 |
คู่มือสำหรับประชาชน: การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2558 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151 |
1 - 20 (ทั้งหมด 21 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลลือ