ชื่อเรื่อง : ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2565 สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนพัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนในระดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง