ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อไฟล์ : Q7RJgZCFri83105.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้