ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลือ เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : Va5Oa5rThu35559.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้